ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ

ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ ਆਈ ਪੀ ਆਈ) ਇਕ ਮੁਫਤ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਹਕ (ਕਲਾਇੰਟਸ) ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਰਫਿਊਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀ ਆਈ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂ ਸਰੀ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਵਰਕਰ

 • ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟੂਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ
 • ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਮੀਨਲ, ਸਮਾਲ ਕਲੇਮ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕੋਰਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਇਗੰਲਿਸ਼, ਚੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੈਂਫਲਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਕਮਿਉਨਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਫਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਉਨਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲੀਗਲ ਏਡ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸੀ ਆਈ ਪੀ ਆਈ ਵਰਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ

ਸੀ ਆਈ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ
 • ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
  • ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ
  • ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ – ਸਵੈ-ਮਦਦ
  • ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
 • ਕਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
  • ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
  • ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ
  • ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
 • ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ, ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ `ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਸਟਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CourtInformation.ca ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Justice Education Society Citizenship and Immigration Canada Welcome BC City of Vancouver